select ID_mailEvid, meDatum , meChimpLink from feed_mailevid where if(CHAR_LENGTH(meIssuuSadrzaj)>5, meIssuuSadrzaj LIKE '%Andrijaševci,%', meTekst LIKE '%Andrijaševci:%') order by meDatum DESC Lokalna Hrvatska - Andrijaševci -->
linkovi
Projekt podržali
Geografski položaj
Prostor Općine Andrijaševci pripada istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno južnom dijelu geografske cjeline Istočne Hrvatske. Općina Andrijaševci nalazi se u zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije koje pripada širem području Bosutskih nizina. To je nizinski i močvarama prošarani prostor sa područjima šuma. Općina na sjeveroistoku graniči s Gradom Vinkovci, na istoku s općinom Privlaka, na jugu graniči s općinom Cerna i na zapadu sa općinom Ivankovo. Prostorom Općine prolaze županijske ceste 4170, 4166 i 4192 te magistralna pomoćna pruga II reda Vinkovci-Županja.

Reljef
U geomorfološkom smislu prostor Općine Andrijaševci pripada prostoru Istočnohrvatske nizine, kao dijelu makromorfološke regije Panonske nizine (A. Bognar)1, odnosno mikroregiji Vinkovačko-vukovarske lesne zaravni Istočnohrvatske ravnice.2 U širem prostoru mogu se izdvojiti tri osnovna tipa reljefa: nizinski, zaravanski i brdski, nastalih pod utjecajem složenih endogenih i egzogenih procesa. Nizinski reljef u morfološkom smislu pripada fluvijalnom i fluvijalno-močvarnom reljefu, dok je zaravanski reljef rezultat djelovanja eolskih i sufozijskih procesa.U morfostrukturnom pogledu, nizine su akumulacijsko-tektonski tip reljefa, dok lesne zaravni pripadaju tipu akumulacijsko-denudacijskog reljefa. Na prostoru Općine Andrijaševci, ali i na širem prostoru, osnovne reljefne karakteristike su određene odnosnom viših lesnih zona i aluvijalnih ravni. Ovakav reljef karakterizira jednoličan geološki sastav i neznatne visinske razlike. U geološkoj građi prevladavaju mladi kvartarni sedimenti, pleistocenske i holocenske starosti. Na geološkoj mladoj osnovi izmodeliran je tipični nizinski reljef, u okviru kojega se mogu izdvojiti cjeline lesnog ravnjaka, te niže lesne zone, koja zauzimaju područje vučanske i biđ-bosutske nizine. Na području Općine Andrijaševci, koja se nalazi južnije od prostora lesne zaravni, cijelo područje Općine se nalazi u području niže lesne zone koja pripada prostoru bosutske nizine. U građi reljefa najrasprostranije su naslage močvarnog i pretaloženog prapora, dosta glinovite, a ponekad pjeskovite, dok su močvarne naslage zastupljene u uskom pojasu bosutske nizine.Geoprometni položaj
U središnjem dijelu prostora Općine smještena su jedina dva naselja Rokovci i Andrijaševci, a dijeli ih rijeka Bosut. Naselja i prostor Općine su s okruženjem povezani mrežom županijskih cesta.

Površina
Općina ukupno zauzima površinu od 39,62 km2 ili 3.961,82 ha prema podacima Državne geodetske uprave-Područni ured za katastar Vukovar-Ispostava Vinkovci. Njen udio u površini Županije iznosi 1,62%.

Klima
Područje Općine Andrijaševci, s obzirom na prirodno-geografske osobine i pripadnost prostoru tipične panonske ravnice ima odlike umjereno kontinentalne klime, kao i širi prostor u okruženju. Za ilustraciju klime područja Općine korišteni su raspoloživi podaci mjerenja osnovnih meteoroloških elemenata s najbliže meteorološke postaje ovom području, a to je postaja Vinkovci, ali u različitim vremenskim razdobljima. Na temelju raspoloživih meteoroloških podataka, prosječna godišnja temperatura zraka iznosila je 10,8oC (u razdoblju od 1925.-1940.), odnosno 10,4°C (1957.-1963.), a u godišnjem hodu temperature zraka izdvajaju se dva ekstrema. Maksimum temperature je ljeti (srpanj 21,6oC), dok je minimum uglavnom zimi (siječanj –0,7oC). Srednja godišnja amplituda temperature zraka iznosi 22,3oC, što je odlika kontinentalne klime. Kontinentalne karakteristike klime dolaze do izražaja i u proljeće (11,3oC) i u jesen (11,1oC), što povoljno utječe na temperaturne prilike u vegetacijskom razdoblju.

Kulturna dobra
1.Graditeljski sklop (sakralni), ruševine Opatije Poljana u Rokovačkim Zidinama. Od Opatije Poljana koju je 1415. godine dao podići Filip Korodjski do danas su se sačuvali ostaci jednobrodne crkve s polukružnim svetištem. Očuvani su djelomično zidovi broda i apside. Zidine se nalaze sjeverno od Rokovaca uz Bosut. 2. Arheološka, „Gradina-Goričica“ prapovijesni arheološki lokalitet u Andrijaševcima (u postupku registracije) Arheološki lokalitet „Gradina-Goričica“ u Andrijaševcima nalazi se stotinjak metara jugozapadno od lijeve obale Bosuta, u sklopu okućnica zadnjih kuća u ulici V. Nazora, a rasprostire se na slijedećim katastarskim česticama: 1074/2, 1074/3. i 1075. k.o. Andrijaševci. Lokalitet se uzdiže oko 1 m nad okolnim terenom i dimenzija je cca 50x50 m. Rekognosciranjem terena prikupljena je veća količina prapovijesne keramike sopotske kulture, kameni artefakti, te životinjske kosti, ali i ostaci kućnog ljepa što upućuje na trajnije naseljavanje ovog lokaliteta. Buduća arheološka iskopavanja mogla bi pružiti bolju sliku o poznavanju ovog lokaliteta, kao i naseljavanja Andrijaševaca tijekom povijesti.

Turizam
Područje Općine Andrijaševci u sastavu je Vukovarsko-srijemske županije, te u neposrednoj blizini grada Vinkovaca, ali je prostor ruralnih obilježja. U svom dosadašnjem razvoju Općina nije zabilježila, u okviru svog gospodarskog razvoja, i razvoj djelatnosti turizma i ugostiteljstva. Razlozi tomu su dijelom u činjenici što je područje Općine izrazito mala, ruralna Općina, u neposrednoj blizini grada Vinkovaca, koji je ujedno i značajan turistički centar, s brojnim i raznovrsnim sadržajima turističke ponude. Također se ne mogu zanemariti ni posljedice Domovinskog rata, koje su zaustavile sve gospodarske tokove, pa tako i turističke. U takvim uvjetima, na području Općine se razvila tek skromna ugostiteljska ponuda koju čini ukupno sedam (7) objekata. Od ukupnog broja ugostiteljskih objekata, njih pet (5) je tipa caffe-bar, jedan (1) objekt je disco-bar, a jedan (1) je tipa slastičarnice. Prostorno su navedeni objekti koncentrirani u općinskom središtu, ukupno četiri (4), od kojih 2 caffe-bara, 1 disco-bar i slastičarnica, dok su preostala tri (3) caffe-bara locirana u Rokovcima. Međutim, i unatoč sadašnje nerazvijenosti djelatnosti ugostiteljstva i turizma, na području Općine ima prirodnih potencijala koji se mogu valorizirati kroz turizam, kako za potrebe turističko-rekreacijskih sadržaja za stanovništvo Općine, ali i za buduće potrebe turista.
U okviru ukupnog općinskog teritorija, kao vrijedni prirodni resursi izdvajaju se: poljoprivredno zemljište, šume, rijeka Bosut, te drugi manji vodotoci, koji ujedno čine i potencijalne turističke resurse.
...
Web: http://andrijasevci.hr/
Email Andrijaševci  
  RSS Andrijaševci  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013