-->
linkovi
Projekt podržali
Prostor općina Biskupija pripada Kninskom gravitacijskom području koje predstavlja područje od posebnog državnog i geostrateškog interesa unutar kojeg je prisutna etnička, vjerska, kulturna i civilizacijska raznolikost između hrvatsko-katoličkog i srpsko-pravoslavnog stanovništva.
...
Općina Biskupija je dio Dalmatinske zagore. Smještena na sjevernom kopnenom dijelu Šibensko kninske županije u neposrednoj blizini Knina kao drugim gradom po veličini unutar Županije. Pruža se u središnjem dijelu Dalmacije, na njezinom spoju sa Likom. Na tom području najviše se približavaju planinski lanci i grebeni Velebita i Plješivice sa sjeverozapada, te Dinare, Svilaje s Kozjakom i Promine sa jugoistoka utječući da se na tom širem prostoru nalazi složeno hidrografsko čvorište.
Općina Biskupija ima površinu od 135,45m2, što čini 4,4% teritorija Županije. Gustoća naseljenosti danas iznosi 18,04 stanovnika/km2. Obuhvaća 8 statističkih naselja, i to: Biskupija, Markovac, Orlić, Ramljane, Riđane, Uzdolje, Vrbnik i Zvjerinjac.

Klimatske značajke

Ističu se relativno visoke ljetne (srednja temperatura srpnja iznosi 23,5oC) i niske zimske temperature zraka (srednja temperatura siječnja 5,1oC), izrazito mediteranski režim padalina (prosječno godišnje padne 1262 mm oborina) sa zimskim maksimumom i ljetnim minimumom, tako da vladaju ljetne žege i suše, te vlažne, hladne i vjetrovite zime (hladna bura i vlažno jugo). Snijeg se gotovo redovito javlja, a kad ga nema, bura predstavlja problem i stvara poteškoće u odvijanju redovnog i sigurnog prometa.
Najbolji indikator takvih klimatskih obilježja je submediteranska listopadna vegetacija (hrast medunac, crni grab, ali i crni i alepski bor), degradiranog oblika u nižim predjelima, te brdska i gorska vegetacija (hrast kitnjak, obični grab, šuma bukve i jele) i predplaninska i planinska vegetacija (šuma bukve i klekovina bora) na višim padinama Dinare. Agrarne površine s kulturama se nalaze na plodnim površinama Kninskog polja.

Hidrografija

Šire područje općine Biskupija obilježavaju brojni hidrografski fenomeni. Područje je izrazito bogato vodama, gdje su nepropusne naslage u dnu Kosova polja uvjetovale istjecanje podzemne vode iz karbonatnog zaleđa na niz izvora. U slivu rijeke Krke, kao najznačajnijem vodotoku, javljaju se brojni vodotoci i bujice. Rijeka Krka je recipijent značajnijih vodnih tokova, općinom prolazi rijeka Kosovčica koja prolazi Kosovskim polje i na području općine Grada Knina se ulijeva u Krku. Kosovčica ne presušuje ali znatno oscilira (0,25 ljeti do 4 m3/sec. zimi). Kosovčica inače sabire vodu iz brojnih vrela sa zapadne (6 nestalnih vrela) i istočne strane polja (7 vrela od kojih su neka stalna). Pored Kosovčice Kosovim poljem ima ide rječica – potok Mijanovac, potok Potok te brojni manji vodotoci. Posebno se ističu izvori Lopuško vrelo, izvor Kosovčice i Begovac.
...

Izvaci iz Prostornog plana uređenja općine Biskupija (URBOS doo Split, 2006)

...
Web: http://www.biskupija.hr/
Email Biskupija  
  RSS Biskupija  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013