-->
linkovi
Projekt podržali
Područje općine Primorski Dolac pripada zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Jedino administrativno naselje je ustvari i općinsko središte koje se razvilo uz županijsku cestu ŽC 6111 Primorski Dolac – Ž 6091.

Općina Primorski Dolac ima površinu od 31,28 km2 što čini 0,69 ukupne površine Županije. Prema popisu iz 2001.g. na području općine živi 839 stanovnika što čini gustoću naseljenosti od 27 st/km2. Od prijašnjeg popisa stanovništva iz 1991.g. zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim procesima stanovništva.

Postojeće stanje sustava naselja na području općine Primorski Dolac određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva na više manjih zaselaka okupljenih uz prostor polja - dolca. Najvažniji čimbenik u razvoju naselja je do kraja II svjetskog rata bila poljoprivreda te je naseljavanje slijedilo logiku plodnih polja. Tako je naslijeđen sustav kojeg karakteriziraju mala i raspršena naselja.

Prostor općine Primorski Dolac pripada rubnom i graničnom području Splitsko-dalmatinske županije na njenim zapadnim granicama. Zračna udaljenost rubnih točaka općine Primorski Dolac iznosi u smjeru istok-zapad cca 8,5 km, a u smjeru sjever-jug cca 5,0 km.

1.1.2. Reljef


Područje općine Primorski Dolac je vapnenački prostor na kojem su zastupljeni svi elementi karakteristični za kraški reljef; Vapnenački grebeni i uzvišenja. kraške doline,drage ponikve škrape i jame.
Teritorij Općine naglašeno je vertikalno i horizontalno razveden, te se naizmjenično smjenjuju antiklinale i sinklinale sa više ili manje nepravilnosti.
...
Osnovno obilježje područja su velike površine pašnjaka (kamenjarski pašnjaci) i šumskog zemljišta. Prostrani pašnjaci (i šume) na izdignutim, brdskim predjelima predstavljaju dobru osnovu za uzgoj (i ispašu) stoke.
Poljoprivrednog zemljišta ima 536,02 ha 17,1% od ukupne površine Općine, a to je pretežno manje obradivo zemljište. To su za poljoprivrednu proizvodnju: oranice, voćnjaci, vinogradi i livade.
Poljoprivredno je zemljište rascjepkano s usitnjenim posjedima uz dominaciju autarkične proizvodnje daleko niže od prirodnih potencijala.

Tradicionalno su se na njima sijale žitarice (preko 50%), podjednako pšenica i kukuruz a manje ječam. Nekad se uzgajao i duhan. Danas se pretežno uzgaja povrće a krumpir je najzastupljeniji od svih povrtnih kultura. Krmno bilje je sve više prisutno i zauzima do trećine oranica, dok dio oranica nije obrađen.
Voćnjaci i vinogradi na pripoljskim (pridolačkim) višim terenima uvijek su zauzimali malo površine. Različite vrste voćaka kao pojedinačna stabla sađena su na čitavom prostoru općine, a najviše je trešanja, šljiva, oraha, bajama, jabuka i manje višanja, krušaka, bresaka i smokava.

Livade zauzimaju male površine, a uglavnom su to zanemarive površine.U dužem vremenskom razdoblju (od 1965. godine) obradivog je zemljišta sve manje. Ostale kategorije zemljišta se nisu mijenjale po namjeni.

1.1.9. Demografija


Prema podacima popisa stanovništva 2001. u općini Primorski Dolac, koje se prostire na 31,28 km2 ili 0,69% površine Splitsko-dalmatinske županije, živjelo je 839 stanovnika, odnosno 0,18 % stanovništva Splitsko-dalmatinske županije.
...
Prema demografskim prognozama Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije, u 2015. godini se procjenjuje da će na području Općine Primorski Dolac živjeti 1200 stalnih stanovnika.
...
Aktivnost i radni kontingent

Poljoprivrednog stanovništva gotovo ima 59, trostruko više od prošlog popisa. Radni kontingent je prema popisu iz 2001. godine iznosio ukupno 496 osoba, odnosno čini 59,12% ukupnog stanovništva, na razini Splitsko-dalmatinske županije je 63,92%. Iznos stope aktivnosti u 2001. godini od 66,53% radnog kontingenta, koji se s obzirom na stalni pad gospodarskih aktivnosti i zaposlenosti stalno smanjivao, ukazuje da postoje značajne rezerve za povećanje uključenosti radne snage na tržište rada. Naime, u izrazito povoljnim uvjetima stopa aktivnosti doseže vrijednost do 80%.

1.1.10. Gospodarstvo


Općina Primorski Dolac svojim geografskim položajem, konfiguracijom terena, prometnom povezanošću /ceste, željeznica,autocesta/i ostalim prirodnim datostima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje u gospodarske tokove šireg okruženja. ....

Status općine u državnoj regulativi: Općina Primorski Dolac spada u jedinicu lokalne samouprave na koju se odnose odredbe Zakona o brdsko planinskim područjima što znači da koristi odgovarajuće poreske (ustupanje poreza na dohodak i poreza na dobit u slijedećih pet godina) i druge olakšice. Držimo da je prerano donositi sud o učinkovitosti provedbe navedenoga Zakon. Međutim, smatramo da je njegovim donošenjem stvoren dobar institucionalni okvir čiju provedbu bi trebale pratiti i odgovarajuće provedbene mjere.

Nositelji gospodarskoga razvitka: ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo. Izgradnjom zone otvorit će se mogućnosti za dislokaciju određenih kapaciteta iz obalnog dijela Županije i njezino prirodno zaleđe. Osim, toga Primorski Dolac je pogodan za lociranje manjih kapaciteta za čuvanje i preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Veće investicije: su u uskoj svezi sa ulaganjem u gospodarsku zonu. Za sada postoje tek planovi pa nije moguće procijeniti visinu potencijalnih ulaganja u infrastrukturne i gospodarske objekte.

Komunalni standard (infrastruktura): prometnice, vodovod, elektronapajanje, telefonija, javna rasvjeta i sl. riješeni su na zadovoljavajući način. Budući da se radi o ruralnoj sredini otpadne vode se zbrinjavaju u septičke jame. Izgradnja zone potaknut će i problem izgradnje kanalizacije odnosno pročistača otpadnih voda.


  • Izvod iz PPU općine Primorski Dolac / Županijski zavod za prostorno uređenje SD Županije - 2006
  • ...
    Web: http://www.primorskidolac.hr/
    Email Primorski Dolac  

    © Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013